REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu Internetowego;
2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego dietostrefa.pl, zwanego dalej „Cateringiem”;
5. Serwis Internetowy dostępny pod adresem https://dietostrefa.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane w Serwisie Internetowym, w szczególności posiłki o obniżonej wartości kalorycznej, które dostarczane są jako zestawy składają się posiłków zapakowanych w oddzielne pojemniki. Posiłki przeznaczone do podgrzania są zapakowane w czarne pojemniki przeznaczone również do podgrzewania w kuchenkach mikrofalowych, jednak nie w piekarnikach. Przed podgrzaniem należy wykonać kilka nakłuć w folii ochronnej. Wszystkie potrawy powinny być przechowywanie w maksymalnej temperaturze +4 stopie Celsjusza i powinny być spożyte w ciągu 36 godzin.
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy https://dietostrefa.pl/ a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Cateringu;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem https://dietostrefa.pl/.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Serwis Internetowy https://dietostrefa.pl/, działający pod adresem https://dietostrefa.pl/, prowadzony jest przez  PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE JOLANTA DĄBEK, Warszawska 63, 05-300, Mińsk Mazowiecki, e-mail: dziendobry@gastromagic.pl, tel. +48 501 499 939, NIP: 8222372120. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w CEiDG.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu Internetowego;
– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu Internetowego;
– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego.
5. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową.
6. W celu korzystania z Serwisu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Catering stanowi zbilansowane całodzienne posiłki i zaleca się Klientom jedzenie wyłącznie dostarczonych produktów. Dodatkowo zaleca się picie co najmniej 2 litrów niesłodzonych napojów dziennie.
8. Klienci stosujący Catering, a mający szczególne zaburzenia metaboliczne, mogą nie osiągnąć oczekiwanego spadku masy ciała. W takich przypadkach zalecamy konsultację lekarską i wdrożenie zalecanego leczenia.
9. Serwis Internetowy https://dietostrefa.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające ze spadku lub braku spadku masy ciała.
10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://dietostrefa.pl/regulamin/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Serwisu Internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Serwisie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Cateringu.
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
https://dietostrefa.pl/ może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Serwisu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisu Internetowego,
– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez https://dietostrefa.pl/ za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię https://dietostrefa.pl/.
Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody https://dietostrefa.pl/
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Serwisu Internetowego podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
– korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
– korzystania z Serwisu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
– korzystania z Serwisu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla https://dietostrefa.pl/,
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego należy wejść na stronę internetową https://dietostrefa.pl/ i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Serwisu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Cateringu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z https://dietostrefa.pl/ Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Serwisu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://dietostrefa.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

V. Dostawa

1. Dostawy realizowane są od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w całym kraju godzinach 2.00-7.00 poza powiatem mińskim, gdzie dostawy realizowane są wieczorem dnia poprzedniego. Klient może określić graniczną godzinę dostawy. Zestaw na niedzielę dowożony jest razem z zestawem sobotnim.
2. Pierwsza dostawa następuje nie wcześniej niż 3 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenia należy wysyłać na adres mailowy dziendobry@gastromagic.pl. Wszystkie zmiany przyjmujemy do godziny 7.00 dnia poprzedzającego realizację zamówienia, tylko i wyłącznie w dni robocze.
3. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem transportu własnego oraz specjalistycznych firm kurierskich.
4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.
W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
5. Serwis Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu. W przypadku niedostarczenia posiłków w ustalony sposób z winy Cateringu, Catering zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Klient ma możliwość opłacenia złożonego zamówienia:
– kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Serwisu Tpay;
– przelewem na rachunek bankowy nr: 34 1020 4476 0000 8702 0448 9571.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art.38 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30.05.2014 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrot towaru bez podania przyczyny nie przysługuje Klientowi w przypadku skorzystania z Usług świadczonych przez Catering, ponieważ przedmiotem świadczonych Usług jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu i mająca krótki termin przydatności do użycia. Klient składając Zamówienie i dokonując za nie opłaty, ma świadomość braku możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru bez podania przyczyny.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:
Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
Reklamacje można składać:
– na piśmie na adres: dziendobry@gastromagic.pl.
– lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.
W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Serwis Internetowy. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.
Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:
Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Powyższe nie obowiązuje w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sklepu oraz drogą elektroniczną.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. https://dietostrefa.pl/ podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: dziendobry@gastromagic.pl
3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z Serwisu Internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
– Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
– Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
– Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
3. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między https://dietostrefa.pl/ a Konsumentem jest: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie dostępny pod adresem: http://www.wiih.org.pl. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

XI. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy https://dietostrefa.pl/ a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonu w zależności od podanych danych, w celach związanych z realizacją zamówień oraz kontaktu w celu ewentualnej kontynuacji abonamentów lub w przypadku proponowania nowych produktów lub promocji, zgodnie z „Ustawą o Ochronie danych Osobowych” z dnia 29.08.1997r (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).